Dự án đã hoàn thành

CUNG CẤP BÊ TÔNG CHO CÔNG TRÌNH TIME SQUARE

CUNG CẤP BÊ TÔNG CHO CÔNG TRÌNH TIME SQUARE

Mẻ đổ dầm chuyển cho công trình Time Square.